Kadra Poradni

Elżbieta Krakowiak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej akredytowanego  przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuje się terapią indywidualną osób, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, zaburzeń nastroju, depresji, lęków czy niskiego poczucia własnej wartości, mają trudności z poradzeniem sobie z aktualną sytuacją życiową. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.


Magdalena Luboradzka

Jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na budowanie szczerej relacji i szacunek do wartości ważnych dla osób z którymi pracuję. Doświadczenie zawodowe budowała podczas pracy ma oddziale dziennym, w ośrodku neurorehabilitacji oraz w szkole podstawowej i średniej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.


Beata Kita

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu szkolenia akredytowanego  przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapeutka motywująca (certyfikat Nr 3 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego), terapeutka rodzinna (certyfikat ukończenia dwuletniego podyplomowego szkolenia systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 8 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze.
Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego.
Jest autorką kilkunastu publikacji dot. zastosowania Dialogu Motywującego w pomocy psychologicznej, terapii, pracy socjalnej, działaniach interwencyjnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. W tych obszarach prowadzi  szkolenia i superwizje (dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych).
W pracy klinicznej i dydaktycznej szczególną wagę przywiązuje do atmosfery spotkań: szacunku, partnerstwa, autonomii oraz wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby by oprzeć na nich zmianę.


Katarzyna Banach

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (InstytutPsychologii Zdrowia.) Aktualnie jest w trakcie szkoły psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Doświadczenie zawodowe posiada w różnych formach leczenia – ośrodku dziennym, stacjonarnym, poradni uzależnień oraz poradni psychologicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających problemów w życiu codziennym,relacjach, borykającymi się zaniżonym poczuciem własnej wartości, trudnymi emocjami,cierpiącymi za zaburzenia lękowe, depresyjne, uzależnienia. Pracuje z rodzicami w zakresie wzmocnienia umiejętności rodzicielskich.Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Stowarzyszeniu Intra.Prowadzi warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych. Ponadto szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Prowadzi portal www.uzaleznieniabehawioralne.pl, w którym udziela porad w poradni on-line osobom z problemem uzależnień niechemicznych. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących uzależnień behawioralnych, programu ograniczania picia, dialogu motywującego, pracy z rodzinami, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii humanistyczno-doświadczeniowej, pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.


Barbara Puton

Psycholog, obecnie w trakcie trzeciego roku szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej; doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na Oddziale Psychiatrii w grudziądzkim szpitalu oraz w Towarzystwie Przyjaciół Downa w Grudziądzu. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów-dydaktyków PTTPB.


Anna Derwich

Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.