Kurs Superwizora-Dydaktyka

250,00 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 79 I piętro

Koszty:
Rozmowa kwalifikacyjna: 250 zł

(UWAGA: cena zakupu dotyczy tylko rozmowy kwalifikacyjnej, sposób zapłaty  za cały kurs będzie ustalony w terminie późniejszym) Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem opłata za rozmowę kwalifikacyjną

Koszty kursu:
Opłata miesięczna (20 rat) – 830 zł
Opłata w 2 ratach – 7800 zł
Za cały kurs z góry – 14500 zł

Kategoria: Tag:

Opis

Mamy przyjemność powiadomić Państwa o rozpoczęciu rekrutacji do Kursu Superwizora-Dydaktyka organizowanego przez ośrodek rekomendowany i atestowany przez PTTPB – Akademię Motywacji i Edukacji

Celem kursu jest nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia superwizji w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Ukończenie Kursu upoważnia do wystąpienia o certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB.

Kierownik kursu:  Pani Iga Jaraczewska – superwizor-dydaktyk PTTPB, kierownik III Edycji Kursu Superwizora-Dydaktyka organizowanego przez PTTPB, absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego, w latach 2008-2013 członkini Komisji Naukowo-Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w Polsce i Wielkiej Brytanii.  Inicjatorka powstania i wieloletnia przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

Czas trwania kursu:  Rozpoczęcie: listopad 2019, zakończenie: czerwiec 2021

Warunki uczestnictwa w kursie – określone regulaminem PTTPB:  

 • posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty PoznawczoBehawioralnego PTTPB,
 • członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia Szkolenia w Superwizji,
 • co najmniej 3 lata pracy w nurcie psychoterapii poznawczobehawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego,
 • udokumentowane minimum 5 lat podyplomowego doświadczenia zawodowego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym. Doświadczenie to, poza wspomnianym stażem klinicznym, może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego.

Wykładowcy:

Rod Holland – Wieloletni prezes Europejskiego Stowarzyszenia TPB (EABCT), znany terapeuta i superwizor TPB, wysoko ceniony specjalista z bogatym doświadczeniem klinicznym i superwizyjnym). Rod Holland omówi współczesne kierunki pracy w TPB, w tym metody szerzenia TPB w ramach opieki medycznej. Szczegółowo omówi zasady i praktykę programu IAPT. Odniesie się również do najważniejszych obszarów praktyki superwizyjnej i kluczowych umiejętności superwizora.

Peter Armstrong – terapeuta i superwizor TPB z Newcastle, do niedawna dyrektor kursu TPB przy Newcastle University, znany trener i doświadczony superwizor TPB. Ma szerokie doświadczenie w uczeniu terapeutów i superwizorów, m.in. w Oxford Advanced Diploma/Masters, Manchester University, University of Ulster, Queens Belfast, Trinity Dublin, Reading. Prezentował swoją pracę na konferencjach BABCP i EABCT oraz CBT World Congress. Jest jednym ze współtwórców znanego na świecie tzw. Newcastle Model of Supervision, który jest najczęściej stosowany w Wielkiej Brytanii. Podczas warsztatu szczegółowo omówi różne modele prowadzenia superwizji, w tym Newcastle Model of Supervision.

Andrew Kuczmierczyk – profesor Uniwersytetu Hertfordshire, wydział psychologii klinicznej; autor licznych artykułów naukowych z dziedziny psychosomatyki, psychologii klinicznej i zdrowia; współautor książek z dziedziny psychologii zdrowia – Health Psychology – A Psychobiological Perspective oraz póżniejszej – Formulation and Treatment in Clinical Health Psychology. Prowadzi klinikę psychoterapeutyczną w ramach CBT oraz psychologiczną powiązaną z leczeniem pacjentów ze schorzeniami przewlekłego bólu. Profesor Kuczmierczyk skoncentruje się na aspekcie rozwijania kompetencji superwizora w oparciu o dobre praktyki superwizyjne, przedstawi ustrukturyzowany proces oceny kompetencji superwizora, zaprezentuje Skalę Kompetencji Superwizora, opracowaną przez Oxford Cognitive Therapy Centre, służącą do oceny nagrań sesji superwizyjnych.

Anna Derwich – superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.

Program kursu:

Kurs składa się z obowiązkowej części teoretycznej (4 dwudniowe zjazdy – łącznie 80 godzin prowadzonych w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców zagranicznych) oraz z obowiązkowej części praktycznej  (6 dwudniowych zjazdów z wykładowcami polskimi) – liczba godzin kursu została zwiększona zgodnie z wytycznymi regulaminu PTTPB.

Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia dotyczące praktyki superwizyjnej, kluczowych umiejętności superwizora oraz modeli prowadzenia superwizji.

Część praktyczna kursu obejmuje: superwizje własnych terapii, omawianie problemów występujących podczas prowadzonej przez siebie superwizji, prezentacje zajęć dydaktycznych na forum grupy superwizyjnej obejmujące przeprowadzenie krótkiego wykładu i ćwiczeń dotyczących określonego aspektu terapii poznawczo-behawioralnej, superwizje prowadzonych przez uczestników kursu superwizji, aspekty rozwoju własnych umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemy w nauczaniu terapii poznawczo-behawioralnej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!
Zespół AMiE

Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o udział w Kursie Superwizora-Dydaktyka o członkostwie w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia Szkolenia w Superwizji,
 2. Życiorys zawodowy
 3. Skan certyfikatu psychoterapeuty PTTPB
 4. Wykaz minimum 5 lat podyplomowego doświadczenia zawodowego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym. Doświadczenie to, poza wspomnianym stażem klinicznym, może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego Wykaz-minimum-5-lat-podyplomowego
 5. Wykaz co najmniej 3 lat pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego według wzoru załączonej tabelki Wykaz-minimum-3-lat-praktyki-CBT
 6. Oświadczenie o praktyce klinicznej, zaświadczenia z miejsc pracy dokumentujące doświadczenia wymienione w punkcie 4 i 5
 7. Rekomendacja superwizora PTTPB
 8. Potwierdzenie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną
  Prosimy o ponumerowanie wszystkich przesyłanych załączników, podpisanie ich z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” oraz przesłanie listy składanych przez kandydata/kę załączników. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kandydatów, którzy wypełnią Kartę Zgłoszeniową oraz prześlą na adres kontakt@amie.pl wszystkie wymagane załączniki. Następnie odbędą się  rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie ustalonych terminach. O przyjęciu na kurs decyduje Kierownik kursu.

AMiE zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń