Regulamin

Warunki ogólne zamawiania i udziału w szkoleniu

Wstępnym warunkiem przystąpieniem do szkolenia jest:

  • Przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza, który znajduje się pod każdym szkoleniem organizowanym przez AMiE
  • Opłata za planowane szkolenie przelewem bankowym:

W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach uczestnik zobowiązuje się do opłacenia wszystkich zjazdów. Certyfikat wydawany jest jedynie po ukończeniu całego szkolenia – tj. udziału we wszystkich zaplanowanych blokach oraz wniesieniu opłaty za całe szkolenie.

Zastrzegamy sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku odpowiedniej liczby chętnych – dotyczy szkoleń organizowanych w siedzibie AMiE. W tym przypadku cała wpłacona kwota zostaje zwrócona lub po akceptacji uczestnika przeniesiona na następny wyznaczony termin szkolenia lub na inne szkolenie z naszej oferty.

Informacja dotycząca potwierdzenia bądź odwołania szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia do tygodnia przed dniem planowanego szkolenia  następuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu 10% kosztów manipulacyjnych, rezygnacja poniżej tygodnia przed planowanym szkoleniem – opłata nie podlega zwrotowi.

AMiE może zmienić miejsce szkolenia na inne niż siedziba firmy. Informacja na ten temat zostanie podana uczestnikom najpóźniej tydzień przed szkoleniem.

AMiE nie organizuje podróży oraz noclegu dla uczestników szkolenia.

AMiE nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie przez uczestnika noclegu/podróży w momencie, kiedy szkolenie zostanie odwołane. Opłacenie podróży czy noclegu przed potwierdzeniem szkolenia odbywa się na ryzyko uczestnika.

Jeśli szkolenie nie kończy się egzaminem zaświadczenie o ukończeniu warsztatów jest wystawiane na podstawie obecności na całych warsztatach. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia przy nie spełnieniu przez uczestnika szkolenia powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień szkolenia). Wykładowcy mają prawo w czasie zajęć zweryfikować obecność na warsztatach osób, które podpisały się na liście. W wypadku nie obecności osoby, która podpisała się na liście wykładowca ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku traktujemy to identycznie jak brak podpisu na liście obecności.
Po przeprowadzeniu szkolenia AMiE przygotuje dla każdego uczestnika, który spełnił warunki zaliczenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu po spełnieniu następujących warunków:

  • Opłaceniu faktury za szkolenie
  • Podpisaniu listy obecności
  • Zakończeniu szkolenia
  • Zaliczeniu egzaminu/oddaniu prac domowych itp. jeśli taki był wymóg stawiany przez organizatora szkolenia