Ukończenie Kursu upoważnia do ubiegania się o
certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB atestowany przez Polskie
Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Iga Jaraczewska

kierownik kursu

Superwizor-dydaktyk PTTPB, kierownik III Edycji Kursu Superwizora-Dydaktyka organizowanego przez PTTPB, absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego, w latach 2008-2013 członkini Komisji Naukowo-Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w Polsce i Wielkiej Brytanii. Inicjatorka powstania i przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego.

Warunki uczestnictwa w kursie – określone regulaminem PTTPB:

 • posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
 • członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, jak również przez cały okres Szkolenia w superwizji, do czasu złożenia wniosku o przyznanie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka oraz brak zaległości w opłatach składek członkowskich za cały wskazany okres,
 • co najmniej jednokrotne odnowienie certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (min. 5 lat pracy od momentu uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB),
 • udokumentowanie co najmniej 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym. Doświadczenie to, poza psychiatrycznym stażem klinicznym, może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego.

Wykładowcy to polscy i zagraniczni superwizorzy terapii poznawczej i behawioralnej (4 dwudniowe zajęcia odbędą się z wykładowcami zagranicznymi i będą tłumaczone na język polski).

Program kursu

Kurs składa się z obowiązkowej części teoretycznej (4 dwudniowe zjazdy – łącznie 80 godzin prowadzonych w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców zagranicznych) oraz z obowiązkowej części praktycznej (6 dwudniowych zjazdów z wykładowcami polskimi) – liczba godzin kursu została zwiększona zgodnie z wytycznymi regulaminu PTTPB.

Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia dotyczące praktyki superwizyjnej, kluczowych umiejętności superwizora oraz modeli prowadzenia superwizji.

Część praktyczna kursu obejmuje: superwizje własnych terapii, omawianie problemów występujących podczas prowadzonej przez siebie superwizji, prezentacje zajęć dydaktycznych na forum grupy superwizyjnej obejmujące przeprowadzenie krótkiego wykładu i ćwiczeń dotyczących określonego aspektu terapii poznawczo-behawioralnej, superwizje prowadzonych przez uczestników kursu superwizji, aspekty rozwoju własnych umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemy w nauczaniu terapii poznawczo-behawioralnej.

Wymagane załączniki

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o udział w Kursie Superwizora-Dydaktyka o członkostwie w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia Szkolenia w Superwizji.
 2. Życiorys zawodowy.
 3. Skan certyfikatu psychoterapeuty PTTPB.
 4. Wykaz co najmniej 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym. Doświadczenie to, poza psychiatrycznym stażem klinicznym może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego.
  Pobierz dokument
 5. Wykaz co najmniej 5 lat pracy pracy pod superwizją w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej(co najmniej jednokrotne odnowienie certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB – min. 5 lat pracy od momentu uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB).
  Pobierz dokument
 6. Oświadczenie o praktyce klinicznej, zaświadczenia z miejsc pracy dokumentujące doświadczenia wymienione w punkcie 4 i 5.
 7. Rekomendacja superwizora PTTPB.
 8. Potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie dokumentów.
 9. Oświadczenie o złożeniu wymaganych dokumentów.
  Pobierz oświadczenie

Prosimy o ponumerowanie wszystkich przesyłanych załączników według kolejności przyjętej w wykazie wymagane załączniki. Jeśli dany punkt w wykazie wymaga przedstawienia kilku załączników prosimy o ich ponumerowanie w następujący sposób np. 4a, 4b, 4c. Prosimy również o podpisanie wszystkich załączników dopiskiem „za zgodność z oryginałem” oraz przesłanie listy składanych przez kandydata/kę załączników (tabele do pobrania).

Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kandydatów, którzy wypełnią Kartę Zgłoszeniową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Następnie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie ustalonych terminach. O przyjęciu na kurs decyduje Kierownik kursu.