Kurs Superwizora Dydaktyka PTTPB

Uwaga! Ze względu na przedłużającą się pandemie postanowiliśmy odroczyć rozpoczęcie kursu do kwietnia 2021. Zależy nam bardzo na tym aby kurs rozpoczął się na żywo.

Związku z powyższym rekrutacja na kurs jest przedłużona.

Celem kursu jest nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia superwizji w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Ukończenie Kursu upoważnia do wystąpienia o certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB.

Kierownik kursu: Iga Jaraczewska – superwizor-dydaktyk PTTPB, kierownik III Edycji Kursu Superwizora-Dydaktyka organizowanego przez PTTPB, absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego, w latach 2008-2013 członkini Komisji Naukowo-Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w Polsce i Wielkiej Brytanii. Inicjatorka powstania i przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

Czas trwania kursu: 1,5 roku – start styczeń 2021

Warunki uczestnictwa w kursie – określone regulaminem PTTPB:

 • posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
 • członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, jak również przez cały okres Szkolenia w superwizji, do czasu złożenia wniosku o przyznanie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka oraz brak zaległości w opłatach składek członkowskich za cały wskazany okres,
 • co najmniej 3 lat pracy pod superwizją w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
 • udokumentowanie co najmniej 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym. Doświadczenie to, poza psychiatrycznym stażem klinicznym, może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego,

Wykładowcy to polscy i zagraniczni superwizorzy terapii poznawczej i behawioralnej (4 dwudniowe zajęcia odbędą się z wykładowcami zagranicznymi)

Program kursu:

Kurs składa się z obowiązkowej części teoretycznej (4 dwudniowe zjazdy – łącznie 80 godzin prowadzonych w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców zagranicznych) oraz z obowiązkowej części praktycznej (6 dwudniowych zjazdów z wykładowcami polskimi) – liczba godzin kursu została zwiększona zgodnie z wytycznymi regulaminu PTTPB.

Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia dotyczące praktyki superwizyjnej, kluczowych umiejętności superwizora oraz modeli prowadzenia superwizji.

Część praktyczna kursu obejmuje: superwizje własnych terapii, omawianie problemów występujących podczas prowadzonej przez siebie superwizji, prezentacje zajęć dydaktycznych na forum grupy superwizyjnej obejmujące przeprowadzenie krótkiego wykładu i ćwiczeń dotyczących określonego aspektu terapii poznawczo-behawioralnej, superwizje prowadzonych przez uczestników kursu superwizji, aspekty rozwoju własnych umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemy w nauczaniu terapii poznawczo-behawioralnej.

Praca w małych grupach, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!
Zespół AMiE

Miejsce szkolenia: Warszawa (w zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenie może odbywać się online)

Koszty:

 • Rozpatrzenie dokumentów: 150 zł
  (UWAGA: cena zakupu dotyczy tylko rozpatrzenia dokumentów)
  Uwaga! Proces rekrutacji na kurs przebiega w dwóch etapach – rozpatrzenie dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów spełnią kryteria przyjęcia na Kurs.
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 200 zł
  (UWAGA: cena zakupu dotyczy tylko rozmowy kwalifikacyjnej, sposób zapłaty za cały kurs będzie ustalony w terminie późniejszym)

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Motywacji i Edukacji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za rozmowę kwalifikacyjną

Koszty kursu:

 • Opłata miesięczna (20 rat) – 930 zł
 • Opłata w 2 ratach – 8 800 zł
 • Za cały kurs z góry – 16 500 zł

Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o udział w Kursie Superwizora-Dydaktyka o członkostwie w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia Szkolenia w Superwizji,
 2. Życiorys zawodowy
 3. Skan certyfikatu psychoterapeuty PTTPB
 4. Wykaz co najmniej 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym. Doświadczenie to, poza psychiatrycznym stażem klinicznym może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego
  Pobierz dokument
 5. Wykaz co najmniej 3 lat pracy pracy pod superwizją w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB
  Pobierz dokument
 6. Oświadczenie o praktyce klinicznej, zaświadczenia z miejsc pracy dokumentujące doświadczenia wymienione w punkcie 4 i 5
 7. Rekomendacja superwizora PTTPB
 8. Potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie dokumentów
 9. Oświadczenie o złożeniu wymaganych dokumentów
  Pobierz oświadczenie

Prosimy o ponumerowanie wszystkich przesyłanych załączników według kolejności przyjętej w wykazie wymagane załączniki. Jeśli dany punkt w wykazie wymaga przedstawienia kilku załączników prosimy o ich ponumerowanie w następujący sposób np. 4a, 4b, 4c. Prosimy również o podpisanie wszystkich załączników dopiskiem „za zgodność z oryginałem” oraz przesłanie listy składanych przez kandydata/kę załączników (tabele do pobrania).

Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kandydatów, którzy wypełnią Kartę Zgłoszeniową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Następnie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie ustalonych terminach. O przyjęciu na kurs decyduje Kierownik kursu.

AMiE zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń

Karta zgłoszeniowa

  Zgłaszam swój udział w Kursie Superwizora Dydaktyka

  Imię i nazwisko *

  Zawód

  Specjalizacja

  DANE ADRESOWE

  Adres zamieszkania *

  E-mail *

  Numer telefonu *

  Miejsce zatrudnienia

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Oświadczenie o członkostwie w PTTPB*

  Życiorys zawodowy*

  Certyfikat psychoterapeuty PTTPB*

  Wykaz min. 5 lat podyplomowego doświadczenia (do pobrania powyżej)*

  Wykaz min. 3 lat pracy pracy pod superwizją (do pobrania powyżej)*

  Oświadczenie o praktyce klinicznej (zaświadczenia z pracy)*

  Rekomendacja superwizora PTTPB*

  Potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie dokumentów*

  Oświadczenie o złożeniu wymaganych dokumentów (do pobrania powyżej)*

  Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

  O kursie dowiedziałam/em się:


  ZGODA

  1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych z realizacją szkolenia organizowanego przez AMiE. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AMiE Derwich, Jaraczewska s.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozwa 12/10. Podanie Pana/i danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje Panu/i prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. *

  * - pola wymagane