Regulamin szkoleń i superwizji w Akademii Motywacji i Edukacji

I Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie – zwane w dalszej części regulaminu „Szkoleniem” lub “Superwizją” – zostanie zrealizowane zgodnie z ogłoszeniem na stronie amie.pl
 2. Organizatorem Szkolenia lub Superwizji jest Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-286), przy ul. Brzozowej 12/10, NIP: 5252586700, REGON: 147116378, zwany dalej Organizatorem.
 3. Szkolenia lub Superwizje odbywają się w formule stacjonarnej lub online zgodnie z ogłoszeniem na amie.pl
 4. Językiem Szkolenia lub Superwizji jest język polski. Organizator będzie zapewniać tłumaczenie w razie potrzeby. Materiały prezentowane przez prowadzących będą przetłumaczone na język polski.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia lub Superwizji. W przypadku odwołania Szkolenia lub Superwizji, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym Uczestników nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia lub Superwizji.
 6. Szczegółowy Harmonogram Szkolenia lub Superwizji zostanie opublikowany na stronie internetowej Akademii Motywacji i Edukacji: amie.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Harmonogramie i Programie Szkolenia lub Superwizji..
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu lub Superwizji i obowiązują wszystkich Uczestników.


II. Zgoda na udostępnienie wizerunku

 1. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie przez Organizatora przebiegu Szkolenia, w zakresie zapisu audio i wideo. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie jego wizerunku i personaliów, zamieszczonych na nagraniach, innym zarejestrowanym Uczestnikom i osobom biorącym udział w Szkoleniu.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Ramowy program Szkolenia lub Superwizji znajduje się na stronie internetowej: amie.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Szkoleniu lub Superwizji mogą wziąć udział: psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, pedagodzy oraz inni specjaliści i praktycy zdrowia psychicznego, pracownicy socjalni, pielęgniarki, ratownicy medyczni, nauczyciele i inne osoby zainteresowane problematyką.
  • Aby uczestniczyć w Szkoleniu lub Superwizji konieczna jest rejestracja poprzez formularz rejestracji na Szkolenie dostępny na stronie: amie.pl
  • Płatność za udział w Szkoleniu lub Superwizji odbywa się poprzez przelew na konto bankowe. Numer rachunku: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 w tytule wpisując: Szkolenie AMiE lub Superwizja oraz imię i nazwisko Uczestnika.
  • Zgłoszenia na Szkolenie są akceptowane automatycznie, o czym uczestnik jest powiadamiany e-mailem wysłanym z systemu rejestracji z adresu: kontakt@amie.pl
   Organizator będzie weryfikować zgłoszenia Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Uczestnika na Szkolenie, jeśli nie spełni on warunków podanych w punkcie 2 lub z innych ważnych powodów.
  • Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności za szkolenie lub Superwizję zgodnie z informacją umieszczoną w ogłoszeniu na amie.pl
   Uczestnicy Szkolenia lub Superwizji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Szkolenie lub Superwizję oraz koszty powrotu, a także noclegu.
 3. Realizacja wpłaty za Szkolenie zostanie udokumentowana fakturą VAT. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 4. Organizator wystawia Fakturę VAT za udział w Szkoleniu lub Superwizji na dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia.
  • Faktura wystawiana jest na podstawie dokładnych danych do faktury, łącznie z nr NIP firmy, na którą ma być wystawiona lub numerem PESEL/NIP jeśli dotyczy to osoby indywidualnej.
  • Organizator informuje, że po zakończeniu Szkolenia lub Superwizji nie będzie możliwości poprawienia faktur już wystawionych.
  • Nie ma możliwości wystawiania faktur łączonych lub dzielonych, faktury będą wystawiane na podstawie płatności wpływających na konto.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://amie.pl/ przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
 6. Brak uregulowania opłaty za Szkolenie lub Superwizję w terminie 7 dni od dnia akceptacji zgłoszenia upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 7. Brak terminowych opłat może się wiązać z zablokowaniem Uczestnikowi możliwości realizacji Szkolenia lub Superwizji lub z brakiem wystawienia certyfikatu za udział w Szkoleniu lub Superwizji.

III. Zmiany harmonogramu i uczestnictwa

 1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby narodowej, a także stan epidemii.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia lub Superwizji z przyczyn niezależnych od Organizatora w szczególności Siły wyższej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia lub Superwizji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
 3. W przypadku odwołania Szkolenia lub Superwizji z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kosztu uczestnictwa.
 4. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Uczestników, niepozwalających na pokrycie kosztów organizacyjnych Szkolenia lub Superwizji, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub Superwizji i ich odwołania.
 5. W przypadku zmiany terminu Szkolenia lub Superwizji z przyczyn zależnych od Organizatora Uczestnik może podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w Szkoleniu lub Superwizji, a wniesiona opłata jest mu zwracana za ilość dni szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub Superwizji, z których Uczestnik zrezygnował.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu na 14 dni przed Szkoleniem, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 80% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Superwizji na 48 godzin przed wyznaczonym terminem Superwizji, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 80% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.
 8. Rezygnacja Uczestnika powinna być dokonana w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail: kontakt@amie.pl z informacją o imieniu i nazwisku, adresie e-mail jaki był wykorzystany do rejestracji na Szkolenie lub Superwizję.
 9. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe z którego opłata została wysłana 14 dni po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.
 10. O odwołaniu Szkolenia lub Superwizji, zmianie terminu, Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej: https://amie.pl/ oraz wysyłając wiadomość e-mail do Uczestników na adres, jaki został podany w systemie rejestracji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia lub Superwizji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Szkolenia lub Superwizji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Szkolenia lub Superwizji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. Aktualny program publikowany będzie na stronie internetowej Szkolenia lub Superwizji: amie.pl.
 12. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieujawniania informacji wrażliwych o innych Uczestnikach Szkolenia lub Superwizji, opisywanych przypadkach klinicznych czy jakichkolwiek informacji mogących naruszyć dobro osób trzecich.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia lub Superwizji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Szkolenia lub Superwizji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Szkolenia lub Superwizji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia poprzez stronę: https://amie.pl/ oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem i obowiązujących Uczestnika w trakcie trwania Szkolenia lub Superwizji.
 2. Zaświadczenia o uczestnictwie w Szkoleniu lub Superwizji będą wysyłane w formie pdf na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Organizator nie wydaje wyżej wymienionych zaświadczeń w wersji papierowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Motywacji i Edukacji (Administrator), z siedzibą w Warszawie (00-286), przy ul. Brzozowej 12/10 w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru NIP, numeru REGON, numeru PESEL. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator Szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Szkolenia lub Superwizji. Szkolenie lub Superwizja mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504). Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach szkoleniowych lub superwizyjnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Szkolenia lub Superwizji.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej informującej o Szkoleniu lub Superwizji: www.amie.pl
 8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Szkolenia lub Superwizji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o. Kontakt z AMiE sp. z o.o.:

 • drogą papierową na adres: ul. Wspólna, 00-686 Warszawa.
 • mailowo: kontakt@amie.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Dane przetwarzane są w celu realizowania działań statutowych, przekazywania informacji o nadchodzących szkoleniach i podejmowanych inicjatywach w stowarzyszeniu oraz do organizacji wydarzeń. Dodatkowo dane przetwarzane są w celu kontaktu z członkami stowarzyszenia oraz wolontariuszami. Podczas organizacji Szkolenia dane przetwarzane są w celu prawidłowych rozliczeń i wystawienia zaświadczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
  psychologów
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych osobowych), in. RODO
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu. Dodatkowo dokumentacja członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy przechowywana jest przez okres 5 lat od czasu rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Po zakończonym Szkoleniu dane Uczestników przetwarzane są przez okres 5 lat.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
  związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres
  przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
  chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla
  określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez nasze stowarzyszenia świadczeń (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego i statutowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.